СТАТУТ

Затверджено

рішенням Герцаївської районної ради

від «__» «_________» 2014 року  ___

Голова Герцаївської районної ради ____ П.П. Георгіу

М.П.

С Т А Т У Т

Герцаївської центральної

районної лікарні

(нова редакція)

Переглянути весь документ

[su_accordion]
[su_spoiler title=”1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ” open=”no” style=”fancy” icon=”plus-square-1″ anchor=”” class=””]1. Герцаївська центральна районна лікарня являється закладом охорони здоров’я районної комунальної власності, заснована на підставі наказу Чернівецького обласного відділу охорони здоров’я № 292 від 08.04.1992 року «Про перейменування Герцаївської районної лікарні» на підставі Постанови Верховної Ради України від 06.02.1991 року № 1942-ХІІ «Про утворення Герцаївського району Чернівецької області», на базі Герцаївської районної лікарні.

2.В своїй діяльності Герцаївська центральна районна лікарня керується Конституцією України, законами України, рішеннями Верховної Ради України, актами Президента України, Постановами Кабінету Міністрів України, наказами МОЗ України та Департаменту ОЗ ЦЗН обласної державної адміністрації , а також нормативними актами районної державної адміністрації,обласної державної адміністрації, рішеннями районної ради , обласної ради та іншими нормативними актами виконавчої та законодавчої влади .

3.Власником Герцаївської центральної районної лікарні є Герцаївська районна рада. Представником Власника є Герцаївська районна рада , уповноважений орган управління є районна державна адміністрація, Галузевим органом управління є Департамент охорони здоров’я та цивільного захисту населення обласної державної адміністрації.

4.Герцаївська центральна районна лікарня є юридичною особою, яка має гербову печатку із зображенням Герба України і надписом Герцаївська центральна районна лікарня, Герцаївська районна державна адміністрація, Герцаївська районна рада та штамп з повним її найменуванням.

5.Герцаївська центральна районна лікарня здійснює такі види діяльності:

 • Медична практика, надання медичних послуг населенню.
 • Придбання, зберігання, перевезення, відпуск, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ” open=”no” style=”fancy” icon=”plus-square-1″ anchor=”” class=””]2.1. Найменування:

– повне: Герцаївська центральна районна лікарня;

– скорочене: Герцаївська ЦРЛ;

2.2. Юридична адреса:

60500 Чернівецька область, Герцаївський район, м.Герца, вул. Центральна, 25, тел./факс (8-03740) 2-12-17; email: gerca_crb@mail.ru

2.3.Місцезнаходження:

60500 Чернівецька область, Герцаївський район, м.Герца, вул. Центральна, 25.[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ” open=”no” style=”fancy” icon=”plus-square-1″ anchor=”” class=””]3.1.Основною метою Герцаївської ЦРЛ є задоволення потреб населення в

кваліфікованій медичній практиці.

3.2.Основними завданнями Герцаївської ЦРЛ являються:

– сприяння реалізації державної політики з питань оздоровлення населення;

– поліпшення форм, методів і якості медичної практики, підвищення ділової кваліфікації спеціалістів;

– підвищення якості і об’єму профілактичної роботи: своєчасне і якісне обстеження, лікування і реабілітація хворих в амбулаторних умовах;

 • своєчасне впровадження досягнень науково-технічного прогресу, нових методів профілактики, діагностики та лікування;
 • забезпечення готовності до роботи в надзвичайних (екстремальних) ситуаціях;
 • удосконалення планово-фінансової та господарської діяльності, розвиток матеріально-технічної бази
 • забезпечення соціального захисту працівників;
 • забезпечення ефективного використання наявних матеріально-технічних ресурсів та бюджетних коштів.[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”4. Організаційна структура та керівні органи” open=”no” style=”fancy” icon=”plus-square-1″ anchor=”” class=””]4.1.Структура Герцаївської центральної районної лікарні визначається Власником за погодженням з районною державною адміністрацією та Галузевим органом управління.

4.2.До складу Герцаївської центральної районної лікарні входять такі структурні підрозділи:

– районна поліклініка

– терапевтичне відділення №1

– терапевтичне відділення №2

– хірургічне відділення

– педіатричне відділення

– відділення реанімації з ліжками інтенсивної терапії

– пологове відділення

– гінекологічне відділення

– приймальне відділення

– пункт невідкладної медичної допомоги

– клініко діагностична лабораторія

– адміністративно – управлінський підрозділ

– господарський підрозділ.

4.3. Герцаївська центральна районна лікарня взаємодіє із обласними закладами охорони здоров’я що надають третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, КЗ Герцаївський районний Центр ПМСД, Буковинською Державною медичною академією, та іншими медичними освітніми закладами Чернівецької області, та закладами санаторно – курортного лікування та реабілітації.

4.4..Структура управління Герцаївської ЦРЛ:

 • Головний лікар
 • Заступник головного лікаря з медичної частини
 • Заступник головного лікаря з економічних питань
 • Заступник головного лікаря по мед сестринській роботі.

4.5.Поточне керівництво діяльності ЦРЛ здійснює головний лікар, який призначається та звільняється з посади на підставі рішення сесії районної ради за погодженням з районною державною адміністрацією та Департаментом охорони здоров»я та цивільного захисту Чернівецької обласної державної адміністрації.

4.6.Головний лікар ЦРЛ:

4.6.1. Головний лікар безпосередньо підпорядковується районній раді, районній державній адміністрації та Галузевому органу управління , несе персональну відповідальність за виконання покладених на ЦРЛ завдань і здійснення ним своїх функцій.

4.6.2. Здійснює керівництво ЦРЛ відповідно до цього Статуту, законодавства України та нормативно-правових актів, що визначають діяльність закладів, установ і організацій охорони здоров’я.

4.6.3. Несе відповідальність за всю медичну, організаційно-методичну, адміністративно-господарську і фінансову діяльність ЦРЛ виконання показників ефективності діяльності закладу, якість послуг, що надаються ЦРЛ, використання наданого ЦРЛ комунального майна згідно з вимогами чинного законодавства, цього Статуту та укладених договорів.

4.6.4. Без довіреності діє від імені ЦРЛ, представляє її інтереси в органах державної влади та органах місцевого самоврядування інших організаціях, судах, та у відносинах з юридичними особами та громадянами.

4.6.5. Розпоряджається майном, що належить ЦРЛ на праві оперативного управління, та коштами ЦРЛ в межах повноважень передбачених цим Статутом та відповідно до вимог чинного законодавства.

4.6.6. Укладає договори, видає довіреності, відкриває та закриває рахунки ЦРЛ у банківських установах, відділеннях Державного казначейства України в установленому порядку.

4.6.7.Відносини Власника, уповноваженого органу управління з Головним лікарем та галузевим органом управління регулюються цим Статутом та відповідним трудовим договором (контрактом).

4.7.Громадські форми управління:

– загальні збори трудового колективу, які заслуховують звіт керівника ЦРЛ, плани економічного та соціального розвитку ЦРЛ, а також інші важливі питання діяльності ЦРЛ, які закріплені в Статуті.

– профспілкова організація, яка захищає соціальні права працівників закладів охорони здоровя району.[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”5. Організація роботи” open=”no” style=”fancy” icon=”plus-square-1″ anchor=”” class=””]5.1.Амбулаторний прийом хворих проводиться в районній поліклініці лікарями за зверненнями громадян та за направленнями сімейних лікарів сільських лікарських амбулаторій сімейної медицини.

5.2.Госпіталізація проводиться за направленнями лікарів поліклініки та в ургентному порядку згідно профілю захворювання. Планова госпіталізація проводиться після клінічного обстеження при поліклініці. Хворі, що поступили вперше, оглядаються завідуючими відділеннями.

5.3.Виписка хворих із стаціонару проводиться по закінченню лікування відбувається з відома завідуючого відділенням. Клінічні обходи хворих проводяться згідно графіка, але не рідше одного разу на тиждень, за участю лікаря, завідуючого відділенням та заступника головного лікаря з медичної частини. Адміністративний обхід головного лікаря, головної медичної сестри, завідуючого відділенням проводиться один раз в місяць.

5.4.Консультації хворих лікарями вузьких спеціальностей проводяться в поліклініці і в стаціонарі, а також в сільських закладах охорони здоров’я району згідно графіку виїздів, узгодженого з керівником КЗ Герцаївський районний Центр ПМСД.

5.5.Консиліум проводиться заступником головного лікаря з медичної частини за участю профільних спеціалістів – лікарів ЦРЛ та запрошених спеціалістів БДМА та обласних закладів охорон здоров’я.

5.6.В екстремальних ситуаціях все керівництво по наданню медичної допомоги підпорядковується головному лікарю центральної районної лікарні, який визначає послідовність, об’єм, час та місце надання допомоги.

5.7.В районній поліклініці проводять необхідні діагностичні та лікувальні заходи, такі як: діагностика, амбулаторні операції та маніпуляції, лікування хворих в амбулаторних умовах, диспансерний нагляд. Видаються необхідні довідки, оформляються та видаються листки тимчасової непрацездатності.

Клініко-діагностична лабораторія проводить необхідні лабораторні дослідження. У рентгенологічному та флюорографічному кабінетах проводять відповідні обстеження. У фізіотерапевтичному кабінеті проводять всі лікувальні фізіотерапевтичні процедури та лікувальний масаж.

5.8.Герцаївська центральна районна лікарня має право використовувати в своїй роботі всі необхідні медичні препарати згідно діючого законодавства, в тому числі наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори.[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”6. Майно закладу” open=”no” style=”fancy” icon=”plus-square-1″ anchor=”” class=””]6.1..Майно складають необоротні та обороні активи основні засоби та грошові кошти,а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному звіті (баланс) закладу охорони здоров’я.

6.2.Майно Герцаївської ЦРЛ є комунальною власністю і закріплюється за ним на праві оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про застосування і статуту ЦРЛ.

6.3.Герцаївська ЦРЛ відповідно законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм їх охорони.

Усі питання, які стосуються відмови користування земельною ділянкою або нерухомим майном, що знаходиться на балансі ЦРЛ, або її відчуження, здачу в оренду приміщень, вирішуються шляхом погодження з районною радою.

6.4.Збитки завдані Герцаївській ЦРЛ внаслідок порушення майнових прав іншими юридичними та фізичними особами відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”7. Фінансово-господарська діяльність” open=”no” style=”fancy” icon=”plus-square-1″ anchor=”” class=””]7.1.Фінансово-господарська діяльність Герцаївської ЦРЛ здійснюється на основі кошторису.

Джерелом формування кошторису є:

 • кошти місцевого бюджету, що надходять в розмірі передбаченому нормативами фінансування в обсягах, затверджених річним бюджетом;
 • власні кошти, отриманні від надання платних послуг з медичної практики у відповідності до діючого законодавства України;
 • прибутки від реалізації (продажу), інвентарю, обладнання, здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;
 • благодійні грошові внески, гранти, дарунки і пожертвування підприємств, організацій та окремих громадян, іноземних юридичних та фізичних осіб.

Для здійснення статутних повноважень ЦРЛ може використовувати можливості комерційних банків, організацій, доброчинних фондів, фірм, тощо.

7.2.Кошти що надходять від надання платних послуг зберігаються на рахунках в установах банку і використовуються відповідно до кошторису, який затверджується Уповноваженим органом управління. Невикористані в звітній період кошти вилученню не підлягають і використовуються за призначенням у наступному році.

7.3. Використання бюджетних коштів проводиться у відповідності з Бюджетним Кодексом України.

7.4.Контроль за правильним використанням коштів здійснює Фінансова інспекція, органи Державного Казначейства, інші фінансові та правоохоронні органи.

7.5.Кошти закладу охорони здоров’я зберігаються на його рахунку в установах Державного Казначейства. Не використані за звітний період кошти підлягають поверненню в районний бюджет.

7.6.Герцаївська ЦРЛ має право придбати і орендувати необхідне йому обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичних осіб, фінансувати за рахунок власних коштів заходи, які сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу. Здавати в оренду рухоме майно.

7.7.Фінансово-статистисна та медична звітність ЦРЛ встановлюється відповідно до вимог Уповноважених органів управління, органів Державної статистики та фінансових органів. Керівництво ЦРЛ несе відповідальність перед уповноваженим органом управління та іншими органами за достовірність та своєчасність подання фінансової, статистичної та медичної звітності.[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”8. Міжнародне співробітництво” open=”no” style=”fancy” icon=”plus-square-1″ anchor=”” class=””]8.1..Заклад охорони здоров’я відповідно до чинного законодавства має право укладати угоди і договори про співробітництво, встановлювати інші зв’язки з навчальними закладами, науковими установами, окремими громадянами як на території України так і за її межами.[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”9. Реорганізація або ліквідація закладу” open=”no” style=”fancy” icon=”plus-square-1″ anchor=”” class=””]9.1. Припинення діяльності Герцаївської ЦРЛ здійснюється шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням власника, поданням уповноваженого органу управління та погодженням Галузевого органу управління, а у випадках, передбачених законодавством України, – за рішенням суду.

9.2.Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною власником. У випадках ліквідації за рішенням суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

9.3. Порядок і строки проведення ліквідації, а також термін для пред’явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня публікації рішення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію.

9.4. Ліквідаційна комісія у друкованих засобах масової інформації розміщує повідомлення, в якому публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється.

Повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк подання кредиторами вимог до неї, наявних (відомих) кредиторів повідомляє особисто в письмовій формі у визначені законодавством терміни.

Одночасно ліквідаційна комісія вживає усіх необхідних заходів із стягнення дебіторської заборгованості ЦРЛ та виявлення кредиторів з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію.

9.5.З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження, щодо управління Герцаївською ЦРЛ.

9.6.Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс, і пред’являє його власнику або органу, який призначив ліквідаційну комісію.

9.7.У випадку реорганізації права та зобов’язання Герцаївської ЦРЛ переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства.

9.8.При реорганізації або ліквідації ЦРЛ працівника, які звільняються або переводяться гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю України.

9.9.Герцаївська ЦРЛ вважається такою, що припинила свою діяльність з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення діяльності юридичної особи.[/su_spoiler]